01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

ඇගයුම් මත ලකුණු ලබාදීමේ ක්‍රමය අනුව පවත්වනු ලබන 2වන කොරියානු කුසලතා පරීක්ෂණය

පරීක්ෂණ දිනය, වේලාව සහ ස්ථානය