01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

කොරියානු භාෂා පරීක්ෂණය -2022 සඳහා පෙනී සිටිමට අපේක්ෂිත අයදුම්කරුවන් සඳහා උපදෙස්

වැඩි විස්තර සදහා