00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

ඇගයුම් මත ලකුණු ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය අනුව පවත්වනු ලබන 7 වන කොරියානු භාෂා පරීක්ෂණය (නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රය )

විභාග දිනය, වේලාව සහ ස්ථානය