00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

ජපානයේ රැකියා අපේක්ෂකයින් සදහා විශේෂ නිවේදනයයි

වැඩි විස්තර සදහා