00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

කොරියානු රැකියා බලපත්‍ර ක්‍රමය යටතේ ලියාපදිංචි වී සිටින රැකියා අපේක්ෂකයින්ගේ රැකියා ක්ෂේත්‍රය වෙනස් කිරීමට අදාළ නිවේදනයයි.

වැඩි විස්තර සදහා