00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

කොරියානු රටෙහි සේවය නිම කොට පැමිණි ශ්‍රි ලංකිකයින් සදහා සුහද හමුව

වැඩි විස්තර සදහා