00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

දිස්ත්‍රික් මධ්‍යස්ථාන

මධ්‍යස්ථානය ලිපිනය දුරකථනය ෆැක්ස් ඊමේල්
මඩකලපුව පොදු වෙළද සංකීණය (පලමු මහල), මඩකලපුව. +94 65 2229879 +94 65 2229879 dct_batic@slbfe.lk
හලාවත මයික්කුලම,කොළඹ පාර, 
හලාවත.
+94 32 2224056
+94 32 2221202
+94 32 2221202 dct_chilaw@slbfe.lk
දඹුල්ල  03, නිශ්ශංක මාවත,
දඹුල්ල.
+94 66 2284074
+94 66 2284808
+94 66 2284074 dct_damb@slbfe.lk
ගාල්ල 289, කොළඔ පාර, මහමෝදර, ගාල්ල. +94 91 2227058 +94 91 2227058 dct_galle@slbfe.lk
යාපනය NHDA ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල, ෆොරස්ට් කාර්යාල පටුමග, චුන්ඩි කුලි, යාපනය. +94 21 2220189
+94 21 2050352
+94 21 2220189 dct_jaffna@slbfe.lk
පොළොන්න්රුව අංක 63, නව නගරය පාර,පොළොන්නරුව +94 27 2227499 +94 27 2227499 sahanapiyasa@slbfe.lk 
ත්‍රිකුණාමලය 697/B, N.C. පාර,
මුරුගපූරි,ත්‍රිකුණාමලය.
+94 26 2222107 +94 26 2242107 dct_trinco@slbfe.lk