01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

කාර්යාංශ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමණාකාරිත්වය

නම තනතුර දුරකථනය ෆැක්ස් ඊමේල්
විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් මහින්ද හතුරුසිංහ මහතා සභාපති +94 11 2867599 +94 11 2864141 chmn@slbfe.lk
ඩී.ඩී.පී. සේනානායක මහතා සාමාන්‍යාධිකාරී +94 11 2864110 +94 11 2864144 gm@slbfe.lk

එම්.එම්. දේශප්‍රිය මහතා

අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී -දේශීය කටයුතු +94 11 2864135 +94 11 2864135 addgmla@slbfe.lk
 ආර්. කේ. කේ.එම්. පී. රන්දෙනිය මහතා අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී -
ජාත්‍යන්තර කටයුතු
 
+94 11 2884771

+94 11 2872183


addgmia@slbfe.lk

එල්.ඒ.පී.කේ. ලියන්වල මහතා අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී -
ආයතනික කටයුතු වැ.බ/ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - මූල්‍ය
 +94 11 2864120  +94 11 2864120 dgm_fin@slbfe.lk
බී.ඩබ්.එම්.පී.කේ.ටී  හෙට්ටිආරච්චි මහතා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී -සමථකරන 
+94 11 2882297 +94 11 2882297 dgm_sd@slbfe.lk
පී.පී. වීරසේකර මහතා නියෝජ්‍ය  සමාන්‍යාධිකාරී -රැකියා අනුමැති  +94 11 2886814 +94 11 2886813 dgm_approval@slbfe.lk
ඒ.කේ.යූ. රෝහණ මහතා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි -  තොරතුරු තාක්ෂණ හා සේවා සැපයුම් +94  11 2867976 +94  11 2866002 dgm_logistics@slbfe.lk
එම්. ආර්. සී .බී. ඒකනායක මහතා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි - ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන  
+94 11 2872124 +94 11 2885171 dgm_planning@slbfe.lk
වයි.සී.එන්. අබේගුනවර්ධන මහත්මිය
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - අභ්‍යතර විගනණ
 +94  11 2864100  +94 112864100 dgm_int.audit@slbfe.lk
කේ.එල්.එච්.කේ. විජේරත්න මහතා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - විදේශ  සම්බන්ධතා +94 11 2864100 +94 11 2864100 dgm_fr@slbfe.lk
පී.ජී.ජී.එස්. යාපා මහතා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - පුහුණු  +94 11 2864170 +94 11 2864170   dgm_logistics@slbfe.lk
අයි. පතිනායක මහත්මිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - ගුවන් තොටුපල +94 11 2864132 +94 11 2864130 dgm_airport@slbfe.lk
නෙලුම් සමර‍ෙසෙේකර මහත්මිය

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - නීති වැ.බ

 

+94 11 2864119
+94 11 2873038
dgm_legal@slbfe.lk
ජගත් බටුගෙදර මහතා

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - සමාජ සංවර්ධන වැ.බ

+94 11 2864132
+94 11 2864130
dgm_concil@slbfe.lk
ජේ.එම්.ආර්.යු.ජයසිංහ

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - පරිපාලන හා මානව සම්පත් වැ.බ

 +94 11 2864119  +94 11 2864119  dgm_admin@slbfe.lk