00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

විදේශ රැකියා පිළිබද වාර්ෂික සංඛ්‍යා ලේඛන - 2015

මෙම වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද වාර්ෂික සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තා රාශියක් ඇතුළත් වේ. මෙම වාර්තා ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ රැකියා කර්මාන්තයේ ප්‍රවණතා සහ වර්ධනයන් පිළිබඳ අඛණ්ඩ සමාලෝචනයක් සපයයි.

 
අන්තර්ගතය

දළ විශ්ලේෂණය
විශේෂ අවස්ථා
පිටත්වීමේ විස්තරවල විවිධ දෘෂ්ටිකෝණ
විදේශ විනිමය ඉපැයීම්