00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

විදේශ රැකියා පිළිබද වාර්ෂික සංඛ්‍යා ලේඛන - 2019

This section of the website features a variety of annual statistical reports published by the Sri Lanka Bureau of Foreign Employment. These reports provide a continuing review of the trends and developments of the foreign employment industry in Sri Lanka.

 
Contents

නියමයන් පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීම්
ප්‍රධාන බාහිර ශ්‍රම සංක්‍රමණ සංඛ්‍යා
01   විවිධ දෘෂ්ටිකෝණවලින් කම්කරු සංක්‍රමණිකයන්ගේ පිටවීම්
02   විදේශ විනිමය ඉපැයීම්
03  පුහුණු ජාලය සහ පුහුණුවන්නන්
04  පැමිණිලි විශ්ලේෂණය
05  බලපත්‍රලාභී විදේශ රැකියා නියෝජිතායතන විසුරුවා හැරීම
06  LFEAs හරහා විදේශ රැකියා සඳහා පිටත්වීම්
07  රැකියා ඇණවුම් සහ බඳවා ගැනීම් අතර නොගැලපීම
08 රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය සහ සේවක සුබසාධන අරමුදල යටතේ ලබා දෙන ප්‍රතිලාභ
විශේෂ සංඛ්‍යාන උපග්‍රන්ථය