00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

විදේශ රැකියා පිළිබද වාර්ෂික සංඛ්‍යා ලේඛන - 2020

මෙම වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද වාර්ෂික සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තා රාශියක් ඇතුළත් වේ. මෙම වාර්තා ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ රැකියා කර්මාන්තයේ ප්‍රවණතා සහ වර්ධනයන් පිළිබඳ අඛණ්ඩ සමාලෝචනයක් සපයයි..

 
අන්තර්ගතය

Highlights
01 Outward labour migration
02 Foreign exchange earnings
03 The training network and trainees
04 Outward labour migration through LFEA'S
05 Demand and supply of migrant employees
06 Analysis of complaints
07 Benifits given under insurance scheme and WWF of the SLBFE