01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

පැමිණිලි භාර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය

සමථ අංශය

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියා පදිංචි වී විදේශ රැකියාවල නියුතු ශ්‍රමිකයන්ගේ සේවා ගැටළු වලට  ඉදිරිපත් කරනු ලබන පැමිණිලි ඉල්ලීමි සමිබන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම සමථ අංශය මගින් සිදුකරනු ලබයි.

මෙහිදී

1.      අදාල ශ්‍රමිකයාට සෘජුවම හෝ ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයින් හෝ ලඟම ඥාතීන් විසින් මේ  

  සදහා ඉදිරිපත් විය හැකිය.

 

·          පැමිණිල්ලක් හෝ ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අවශ්‍යවන මුලික අවශ්‍යතා

·         විදේශ ගමන් බල පත්‍ර අංකය

·         ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය

 

2.      පැමිණිල්ලක් හෝ ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කලයුතු අවස්ථා

·         දේශීය රැකියා නියෝජිත විසින් පොරොන්දු වූ රැකියාව හෝ වැටුප්  නොලැබීම.

·         සේව්‍යා පාර්ශවය විසින් සේවා ගිවිසුම් උල්ලංඝනය කිරීම.

·         සේවකයා නොවන වෙනත් පාර්ශවයක කිසියම් ක්‍රියාවක් හේතුවෙන් සේවකයා  අසහනයට / අගතියට පත්වීම

3.      පැමිණිල්ලක් හෝ ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ස්ථාන

·         ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ප්‍රධන කාර්යාලය

·         පළාත් කාර්යාල සහ සියළුම දිස්ත්‍රික් කාර්යාල ( මේ සඳහා ඔබ පදිංචි ස්ථානය අනූව ලගම ස්ථානය තෝරා ගත හැකිය )

සැලකිය යුතුයි        

         කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචිය නොලබා විදේශ ගත වී ඇති ශ්‍රමිකයින්ට අදාල පැමිණිලි හෝ ඉල්ලීම්

         කාර්යාංශය  විසින් භාර නොගන්නා අතර  එබදු  ඒවා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුල  

 

         අංශය වෙත යොමුකල යුතුය.