00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

විදේශගතවීමට පෙර අනුමැතිය ලබාගැනීම

ඔබ රැකියා ඇබෑර්තුවට ගැළපෙන ශ්‍රමිකයෙක් තෝරාගෙන තිබෙන බලපත්‍රලාභී විදේශ රැකියා ඒජන්තවරයෙක් නම්, ඔබ පහත සහන් දේ ගැන ද අවධානය යොමුකළ යුතුය.

  • ඔබ තෝරාගෙන ඇති ශ්‍රමිකයාට පිටත්වීමට නියමිත දිනය සිට වසර 2 ක් දක්වා වලංගු වූ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් තිබේ ද
  • ඔබ තෝරාගෙන ඇති ශ්‍රමිකයා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්‍යාංශය මඟින් පවත්වනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන් වලට සහභාගී වී තිබේද


මෙම ශ්‍රමිකයා ඉහත ස
ඳහන් දෑ සපුරාළයි නම්, පහත සඳහන් ලියකියවිලි ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අවසන් අනුමැතිය ලබාගත හැක:

 

1.  විදේශගතවීමට බලාපොරොත්තු වන ශ්‍රමිකයාගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය

2.  අදාල රටට සහ රැකියාවට ගැළපෙන වීසා බලපත්‍රය

3.  ඔබත් ශ්‍රමිකයාත් අතර අත්සන් කරන ලද රැකියා ගිවිසුම

4.  සම්පූර්ණ කරන ලද 'H' ආකෘති පත්‍රය

5.  අවශ්‍ය පුහුණු සහතිකය

6.  'ප්‍රථම අනුමැතියේ' පිටපතක්

7.  ලියාපදිංචිවීමේ ගාස්තුව ගෙවූ බවට සනාථ කිරීමට බැංකු ලදුපත්

8.  පවුල් පසුබිම් වාර්තාව (වයස අවුරුදු 45ට අඩු කාන්තාවන් සදහා)

 

ඔබ මෙයද මතක තබාගත යුතුය;

 

•  රැකියාවට අදාල 'ප්‍රථම අනුමැතියේ' මුල් පිටපත අවසන් අනුමැතිය ලබාගැනීමට ලියකියවිලි භාරදෙන විට ඉදිරිපත් කළ යුතුය

 

•  ඔබ මැද පෙරදිග රටකට ගෘහ සේවිකාවක් යැවීම‍ට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම්, ඔබේ රැකියා ගිවිසුමෙහි පහත සඳහන් අත්සන් සහ නිල මුද්‍රා තිබිය යුතුය.

 

     - විදේශීය ඒජන්තවරයාගේ

     - අනුග්‍රාහකයාගේ

     - තානාතිපත් කාර්ය්‍යාල නිළධාරියාගේ

     - දේශීය ඒජන්තවරයාගේ

     - විදේශගතවීමට බලාපොරොත්තු වන ශ්‍රමිකයා

 

ඔබ ඉහත සඳහන් ලියකියවිලි නිසියාකාරව භාර දී ඇත්නම්, ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්‍යාංශය විසින් අවසන් අනුමැතිය ලබාදෙනු ඇත.

 

විදේශගතවීමට බලාපොරොත්තු වන ශ්‍රමිකයාගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ නිල මුද්‍රාවක් තබනු ලැබේ.