01
02
03
04
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වී විදේශ ගත වන විගමණික සේවකයින්ගේ දූ දරු වන් වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය පහත සඳහන් පරිදි සිදු කෙරේ.

විස්තරය වටිනාකම
පහ වසර සමත් වීම. රු.15,000/=
අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගය සදහා සුදුසුකම් ලැබීම.
(ගණිතය,ආගම,භාෂාව විෂයන්ට සම්මාන සහිතව
රු.20,000/=
විශ්ව විද්‍යාල හා කාර්මික විද්‍යාල සදහා සුදුසුකම් ලැබූ රු.30,000/=


මෙම තෝරා ගැනීම් සඳහා පහත සඳහන් සුදුසුකම් තිබිය යුතුය.

  • අදාල විභාගයට ඉදිරිපත් වන දිනට පෙර වසර 03 ක් ඇතුළත කාර්යාංශයේ ලියාපිදිංචි වී තිබිය යුතුය. සුදුසුකම් ලැබූ අයදුම්කරුවන් පුවත්පත් වල හා වෙබ් අඩවියේ සඳහන් දැන්වීම් වල කාලයට අනුව අයදුම්පත් ලබා දීම සිදු කල යුතුය.
  • පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් වන දරුවන් ඔවුන් පදිංචි වී සිටින දිස්ත්‍රික්කයහි ශිෂ්‍යත්ව සමත් වීම සඳහා අවම ලකුණු ලබා තිබිය යුතුය.
  • අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සමත් වී  ඇති දරුවන් භාෂාව, ඉංග්‍රීසි, ගණිතය යන විෂයන් තුනට සම්මාන ලබා තිබිය යුතුය.
  • උසස් පෙළ සමත් වූ දරුවන් ශ්‍රී ලංකා විශ්ව විද්‍යාලයක පළමු වසරේ අධ්‍යාපනය ලබමින් සිටිය යුතුය.

 

වැඩිදුර විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා කරුණාකර දුරකථන අංක.01112864117 අමතන්න.