00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

பயிற்சி நிலையங்கள்

Centre Address Telephone Fax E-mail
Ampara 23/58 A, Gamunupura,
Ampara
+94 63 2222188
+94 63 2223413
+94 63 2222188 dct_ampara@slbfe.lk
Anuradhapura No.29, Abaya Pedesa, 3rd Lane, Anuradhapura. +94 25 2223464
+94 25 2225290
+94 25 2227995
+94 25 2223499 provi_apura@slbfe.lk
Badulla No.202, Badulla Road, Haliela. +94 55 3012315
+94 55 2294118
+94 55 2231766
+94 55 2294118 provi_badulla@slbfe.lk
Batticaloa No.12, Pioneer Road, Batticaloa. +94 65 2229879 +94 65 2229879 dct_batic@slbfe.lk
Chilaw Maikkulama, Colombo Road,
Chilaw.
+94 32 2224056
+94 32 2221202
+94 32 2221202 dct_chilaw@slbfe.lk
Dambulla  No. 03, Nissanka Mawatha,
Dambulla.
+94 66 2284074
+94 66 2284808
+94 66 2284074 dct_damb@slbfe.lk 
Galle 289,Colombo Rd., Mahamodara, Galle. +94 91 2227058 +94 91 2227058 dct_galle@slbfe.lk
Jaffna NHDA Secretariat Building,Forrest Office Lane, Chundi Kuli
Jaffna..
+94 21 2220189
+94 21 2050352
+94 21 2220189 dct_jaffna@slbfe.lk
Kandy No.18, Heerassagala Road,Mulgampala, Kandy. +94 81 2227012-13 +94 81 2227011 dct_kandy@slbfe.lk
Kurunegala 208 A, Colombo Road,
Wehera, Kurunegala.
+94 37 2054373
+94 37 2232640
+94 37 2232640 dct_kgala@slbfe.lk
Mathugama  Bandaranayaka Mawatha, Matugama Watta, Mathugama.

+94 34 2247188
+94 34 3021566

+94 34 2247323  mrc_mathugama@slbfe.lk
Pannipitiya No.241/1, Old Road,
Pannipitiya.
+94 11 2846904 
+94 11 2089104
+94 11 2846904  dct_pannipitiya@slbfe.lk
Polonnaruwa No.63, New town, Polonnaruwa +94 27 2227499 +94 27 2227499 dct_polonnaruwa@slbfe.lk
Ratnapura No.89/6, Vidyala Mw., New Town, Ratnapura.

+94 45 2232429
+94 45 2223077
+94 45 2224062

+94 45 2230105 dct_rpura@slbfe.lk
Tangalle Yayawatta, Godigamuwa,
Tangalle.
+94 47 2240667
+94 47 2240668

+94 47 2241477 mrc_tgala@slbfe.lk
Trincomalee No. 697/B,N.C.Road,
Murugapuri,  Trincomalee.
+94 26 2222107 +94 26 2242107 dct_trinco@slbfe.lk
Vavuniya No.25, Kithul Road, Kudiyiruppu,Vavuniya. +94 24 2225909
+94 24 2228608
+94 24 2225909 dct_vavuniya@slbfe.lk