01
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

தொடர்புகள்

முகவரி

தலைமை அலுவலகம் - #234, டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை, கொஸ்வத்த, பத்தரமுல்ல, இலங்கை.

 

தொலைபேசி: +94 112 879900-02, +94 112 880500

தொலைநகல்: +94 112 879903

மின்னஞ்சல்: info_center@slbfe.lk

ஹாட்லைன்: 1989

 

SLBFE நலன்புரி மையம்

சஹானா பியசா, 1015/3, நெகம்போ வீதி, கட்டுநாயக்க, இலங்கை.

தொலைபேசி: +94 112 259952 / +94 112 259953 / +94 112 259954 / +94 112 259341

 

ஓமன் தூதரகத்தின் இலவச எண்: 80007877