00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரியின் விவரங்கள்

NAME OF THE MINISTRY

State Ministry of Foreign Employment Promotions & Market Diversification

NAME  

Mr. D. D. P.  Senanayake

DESIGNATION

General Manager

OFFICE ADDRESS

234, Denzil Kobbekaduwa Mawatha, Koswatta, Battaramulla

TELEPHONO NO.

011-2864110

FAX NO.

011-2864144

E-MAIL

gm@slbfe.lk