00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

தகவல் அதிகாரியின் விவரங்கள்பெயர்

அமைச்சகத்தின் பெயர்

தொழிலாளர் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம்

பெயர்

 திரு. P. P. வீரசேகர

பதவி 

பிரதி பொது முகாமையாளர்

அலுவலக முகவரி

234, டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை, கொஸ்வத்தை, பத்தரமுல்ல

தொலைபேசி எண்.

011-2864127

தொலைநகல் எண்.

011-2882294

மின்னஞ்சல்

info_officer@slbfe.lk