00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு ஆண்டு புள்ளிவிவர அறிக்கை - 2021

இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகத்தால் வெளியிடப்படும் பல்வேறு வருடாந்த புள்ளிவிபர அறிக்கைகள் இணையத்தளத்தின் இந்தப் பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த அறிக்கைகள் இலங்கையில் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு தொழில்துறையின் போக்குகள் மற்றும் வளர்ச்சிகள் பற்றிய தொடர்ச்சியான மதிப்பாய்வை வழங்குகின்றன.

 

உள்ளடக்கம்

01 வெளிப்புற தொழிலாளர் இடம்பெயர்வு
02 அந்நிய செலாவணி வருவாய்
03 பயிற்சி வலையமைப்பு மற்றும் பயிற்சி பெற்றவர்கள்
04 LFEA'S மூலம் வெளிப்புற தொழிலாளர் இடம்பெயர்வு
05

பெறப்பட்ட வேலை ஆணைகள் மற்றும் ஆட்சேர்ப்புகளுக்கு இடையில் பொருந்தாமை

06 புகார்களின் பகுப்பாய்வு
07 இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் நன்மைகள் மற்றும் SLBFE இன் WWF