00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

தனியார் பயிற்சி மையங்கள்

 

Vw;fdNtmq;fPfupf;fg;gl;ljdpahu; gapw;rpepWtdq;fs;

 

 

ngau;

Kftup

njhiyNGrp ,y

 

01

 

 

f;wPd;Nt(GREENWAY)gapw;rpepiyak;

 

2k; ikw;fy;,FUehfy;

 

077559909

 

02

tu;y;l; Ltu; (WORLD T0UR)

,y09,kf;fs; tq;fpf;Fvjpupy;,gpujhdtPjp,k`hntt

0773319101

03

 

GLP l;uhd;];Ny]d; vd;l; fd;ry;ld;rp(PVT) LTD

3k; khb,247,fhyptPjp,nfhOk;G 04

0772444164

 

04

 

,yq;ifnjhopw;gapw;rpmjpfhu rig

 

,y354/2,epGdj;jhgpar,vy;tpbfykhtj,ehuhN`d;gpl

 

0117270270

05

ru;tNjrnjhopw;fy;tpkw;Wk; njhopEl;gfy;Y}up PVT.LTD

 

guFk; khtj,FUehfy;

 

0717252417

06

yh ];ifNfl; nghupd; upf;f;Ul;kd;l; V[d;rp PVT LTD

 

,y 107,gpujhdtPjp,Fspahgpl;b

 

0777783778

 

07

 

mUzhl;uty;];

 

,y 187,ePu;nfhOk;GtPjp,FUehfy;

 

0372069608